ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ขยับขึ้นสู่อันดับที่ 490 มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก
    จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2565 (UI Green Metric World University Ranking 2022) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 490 จาก 1,050 มหาวิทยาลัยของโลก ขยับจากอันดับที่ 617 ในปี 2021 สำหรับการจัดอันดับของประเทศไทยในปี 2022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับที่ 29 จาก 47 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้การประเมินมี 6 ด้าน ได้แก่ 1. สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) 3. การจัดการขยะหรือของเสีย (Waste) 4. การใช้น้ำ (Water) 5. การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) และ 6. การศึกษา/การวิจัย (Education & Research) 
             ที่มา: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022