ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุด อันดับ 8 ของประเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กทม. ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอันดับที่ 8 จากการรวบรวมข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง โดย กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ภายในงานได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมา    การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สถานศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืม บ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน ตลอดจนมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการชำระหนี้กองทุน ส่งผลให้กองทุนได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาต่อไป    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบ ในการชำระหนี้คืน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสานฝันและส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง ในการปฐมนิเทศ แก่นักศึกษาตั้งแต่เข้ามาเป็นน้องใหม่ในชั้นปีที่ 1 และในการปัจฉิมนิเทศ แก่บัณฑิตเมื่อจบการศึกษา โดยงานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้บัณฑิตเขียนไปรษณียบัตร แจ้งเตือนการชำระหนี้ ด้วยคุณธรรม กยศ. จ่าหน้าตามที่อยู่ตนเองเพื่อส่งถึงตนเอง เรียกว่า ไปรษณีย์คุณธรรม และให้ข้อคิดว่านี่คือ (ไปรษณีย์คุณ_นะ_ธรรม)    งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะเก็บรักษาไปรษณียบัตร ดังกล่าวไว้ เป็นเวลา 2 ปี เมื่อบัณฑิตแต่ละรุ่นจบการศึกษามาแล้ว 2 ปี เป็นเวลาที่ถึงกำหนดชำระ ก็จะดำเนินการจัดส่งไปรษณียบัตรคุณธรรม ไปยังบัณฑิตแต่ละคน ตามที่ได้จ่าหน้าถึงตนเองไว้


    ปัจจุบัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 6.4 ล้านราย เป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 7 แสนล้านบาท ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกว่า 600,000 บาท มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนทั่วประเทศกว่า 4,000 แห่ง