ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญชมนิทรรศการและร่วมโหวตผลงานโครงการค่ายเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ (พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง)
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สถาบันแกน : แม่ไก่) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมโหวตผลงานใน “โครงการค่ายเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ (พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง) ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน” เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ความรอบรู้เรื่องสื่อให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนแสดงผลงานนิทรรศการระดับภาค เพื่อเข้าประกวดชิงรางวัลระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยกำหนดการกิจกรรม มีดังนี้
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
กิจกรรมนำเสนอผลงาน (ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา)

วันที่ 10-15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
กิจกรรมแสดงผลงาน

    ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ทางเว็บไซต์สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ https://diis.psu.ac.th 

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-2108 และติดตามข่าวสารได้ที่ https://diis.psu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/PSUDIIS