ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3 หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้เรียน รุ่นที่ 3 หลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT โดยความร่วมมือของ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2565 และเปิดเรียน เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 

    โดยเรียนภาคทฤษฎีที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ เรียนภาคปฏิบัติที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดและการรับสมัครเพิ่มเติม: http://halalinst.psu.ac.th/th/?page_id=809 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ https://halalinst.psu.ac.th/th/ 
Facebook https://www.facebook.com/halalpsu 
โทรศัพท์ 082 - 2730548