ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดหน่วยบริการแพทย์แผนไทย ม.อ.ภูเก็ต พร้อมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เขตพื้นที่อันดามัน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหน่วยบริการแพทย์แผนไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวรายงานพร้อมนำเสนอโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนคณะครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่อันดามันเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา


    นอกจากนี้ ยังมีการหารือวางแผนการทำความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่อันดามัน และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับสมรรถนะการฝึกงานและโอกาสทางวิชาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ การสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานขั้นพื้นฐาน สนับสนุนเชิงวิชาการให้กับบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะให้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสให้นักเรียนมีความรู้และวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้า และการบริการ เพื่อนำไปสู่การยกระดับท้องถิ่น ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่อันดามันในอนาคตต่อไป    พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ กล่าวว่า การหารือความร่วมมือระหว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในเขตพื้นที่อันดามันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จะเป็นโอกาสให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา วิชาการ การส่งเสริมพัฒนาฝีมือ ยกระดับสมรรถนะ โครงการฝึกงาน โอกาสทางวิชาชีพ ซึ่งสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับฝีมือแรงงาน สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอันดามัน และการเปิดหน่วยบริการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งให้บริการ ส่งเสริม และฟื้นฟูโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในอนาคต    ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม กล่าวว่า หน่วยบริการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการให้องค์ความรู้ การบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการให้บริการกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยบริการแพทย์แผนไทยฯ จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันต่อไปในอนาคต