หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ทั้งหมด : 2 หลักสูตร


การคอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์      วิทยาเขตภูเก็ต

วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
หลักสูตรนานาชาติ      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์      วิทยาเขตภูเก็ต