หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิเทศศึกษา

ทั้งหมด : 2 หลักสูตร


ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต

นานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติศึกษา)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต