หลักสูตรปริญญาตรี

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมด : 3 หลักสูตร


ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง


วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต