หลักสูตรปริญญาตรี

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

ทั้งหมด : 3 หลักสูตร


การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต

การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต