หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร ด้านการบริหาร
และการจัดการ

ทั้งหมด : 28 หลักสูตร


การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่

การจัดการการท่องเที่ยว


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต

การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์


บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่

การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะการบริการและการท่องเที่ยว      วิทยาเขตภูเก็ต

การจัดการรัฐกิจ


รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การจัดการสารสนเทศ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศ)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่

การตลาด


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

ธุรกิจดิจิทัล


บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิเทศศึกษา      วิทยาเขตภูเก็ต

นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม


บริหารธุรกิจบัณฑิต(นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการอิสลาม      วิทยาเขตปัตตานี

บริหารธุรกิจบัณฑิต


บริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่

บัญชีบัณฑิต


บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

บัญชีบัณฑิต


บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

บัญชีบัณฑิต


บัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตหาดใหญ่

พัฒนาธุรกิจ


บริหารธุรกิจบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
หลักสูตรนานาชาติ      วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ภาษาอังกฤษธุรกิจ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ      วิทยาเขตตรัง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
หลักสูตรปกติ      วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เศรษฐศาสตร์การประกอบการ


เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การประกอบการ)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
หลักสูตรปกติ      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ


เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ)
หลักสูตรปกติ      คณะเศรษฐศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่