หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทั้งหมด : 10 หลักสูตร


กายภาพบำบัด


วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
หลักสูตรปกติ      คณะแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

การบริบาลทางเภสัชกรรม


เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะเภสัชศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต


การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะการแพทย์แผนไทย      วิทยาเขตหาดใหญ่

พยาบาลศาสตรบัณทิต


พยาบาลศาสตรบัณทิต
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

พยาบาลศาสตร์


พยาบาลศาสตรบัณทิต
หลักสูตรปกติ      คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี      วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาศาสตร์การแพทย์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
หลักสูตรปกติ      คณะทันตแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต


สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะสัตวแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคนิคการแพทย์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคนิคการแพทย์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เภสัชกรรมอุตสาหการ


เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
หลักสูตรปกติ      คณะเภสัชศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

แพทยศาสตรบัณฑิต


แพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปกติ      คณะแพทยศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่