หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ทั้งหมด : 63 หลักสูตร


การคอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์      วิทยาเขตภูเก็ต

การจัดการงานวิศวกรรม


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณิตศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

คณิตศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการสื่อสาร      วิทยาเขตปัตตานี

จิตวิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

จุลชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ทรัพยากรประมง


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรประมง)
หลักสูตรปกติ      โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นวัตกรรมการออกแบบสื่อ


ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาการสื่อสาร      วิทยาเขตปัตตานี

นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่

ฟิสิกส์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

ฟิสิกส์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ฟิสิกส์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

ภูมิศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต

วาริชศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาการคอมพิวเตอร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาศาสตร์ทั่วไป


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง


วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
หลักสูตรปกติ      โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมการผลิต


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมชีวการแพทย์


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
หลักสูตรนานาชาติ      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์      วิทยาเขตภูเก็ต

วิศวกรรมวัสดุ


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมเครื่องกล


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมเหมืองแร่


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร่)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแรํและวัสดุ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม)
หลักสูตรนานาชาติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง)
หลักสูตรนานาชาติ      โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน      วิทยาเขตหาดใหญ่

วิศวกรรมไฟฟ้า


วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หลักสูตรปกติ      คณะวิศวกรรมศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

สถิติ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

สัตวศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่

สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน


วิทยาศาสตรบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)


วิทยาศาสตรบัณฑิต (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล)
หลักสูตรนานาชาติ      วิทยาลัยนานาชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เกษตรศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะทรัพยากรธรรมชาติ      วิทยาเขตหาดใหญ่

เคมี


วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

เคมี


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เคมี-ชีววิทยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เคมี-ชีววิทยาประยุกต์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยาประยุกต์)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรมสีเขียว)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีการเกษตร


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีชีวภาพ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยียาง


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)


เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา


ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีอาหาร


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
หลักสูตรปกติ      โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
หลักสูตรปกติ      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม      วิทยาเขตภูเก็ต

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร


วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
หลักสูตรปกติ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร      วิทยาเขตหาดใหญ่

เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง


วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง)
หลักสูตรปกติ      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
หลักสูตรปกติ      คณะศึกษาศาสตร์      วิทยาเขตปัตตานี